Français

Federale Commissie
Verkeersveiligheid

De Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid werd opgericht naar aanleiding
van de
Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 25 februari 2002


Opdracht
:

De Commissie krijgt als opdracht :

* de becijferde indicatoren te bepalen die nuttig zijn voor de verkeersveiligheid;
* becijferde doelstellingen te bepalen die inzake verkeersveiligheid tijdens een gegeven periode moeten worden bereikt;
* maatregelen voor te stellen die ten uitvoer moeten worden gelegd om de vooropgestelde becijferde doelstellingen te bereiken;
* de nodige middelen bepalen om deze maatregelen te ontwikkelen en van deze doelstellingen te bereiken.

De Commissie evalueert voortdurend hoe deze indicatoren evolueren.

Op verzoek van het interministerieel Comité, van de Minister van Mobiliteit of op eigen initiatief geeft de Commissie een advies over de maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te bevorderen, onder andere inzake de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten. De Commissie onderzoekt eveneens de maatregelen die moeten worden genomen inzake de bijstand aan slachtoffers van verkeersongevallen.

De Commissie stelt een jaarlijks syntheseverslag op met de resultaten van haar werkzaamheden en haar aanbevelingen. Het verslag wordt overgemaakt aan het interministerieel Comité via haar voorzitterschap.

Lees het volledige Koninklijk Besluit

Ledenlijst

Themawerkgroepen 2010

Task Force verkeersveiligheid : kadernota verkeersveiligheid
Bijlage : analyse van de verkeersveiligheidsindicatoren
Statistieken en gegevens over verkeersveiligheid : cf. Observatorium voor de VerkeersveiligheidStaten-Generaal van de Verkeersveiligheid 2007


Charter voor een veiliger verkeer

- Charter dat op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 12 maart 2007 werd ondertekend door de vertegenwoordigers van 8 politieke partijen -Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 11 mei 2011

Programma


Te downloaden presentaties:

Kerncijfers verkeersveiligheid 2010

Aanbevelingen voor 20 prioritaire maatregelen, te nemen tijdens de periode 2011-2015

Afhandeling van verkeersmisdrijven
Paul Kenis (NL)

Augmenter les risques objectif et subjectif de se faire contrôler / Verhoging van de objectieve en subjectieve pakkans
Michaël Jonniaux (FR - NL)

Impact van de nieuwe media in de leefwereld van jongeren
Tom Palmaerts (NL - EN)

Présentation des recommandations de la Commission Fédérale pour la Sécurité Routière / Voorstelling van de aanbevelingen van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid
Martin Van Houtte (FR - NL)

Doelstellingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid
Miran Scheers (NL)

Strategieën tot integratie van verkeersveiligheid in de bedrijfscultuur
Marc De Greef (NL)

Importance de mesures infrastructurelles / Belang van infrastructurele maatregelen
Claude Van Rooten (FR)

Les bonnes pratiques des trois Régions en matière d′infrastructure
Michèle Guillaume (FR)

La matrice GDE (Goals for Driver Education) comme référentiel de la recherche scientifique, de la formation des conducteurs et de l′évaluation des compétences
Jacques Quoirin (FR)

New technologies that can improve traffic safety
Peter Van der Perre (EN)Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 12 maart 2007

Programma

Verslag van de Federale Commissie Verkeersveiligheid voor de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 12 maart 2007


Te downloaden presentaties:

Evolutie van de verkeersveiligheid in België van 2001 tot 2005
Mevr. M. SCHEERS - BIVV

Het rijbewijs met punten in Frankrijk
Dhr. M. BARTHELEMY - Ministerie van Vervoer - Directie Veiligheid en Wegverkeer - Frankrijk

Moeten verkeersveiligheidsaudits uitgebreid worden naar werken voor weginfrastructuur?
Dhr. M. BELCHER - TMS Consultancy - Verenigd Koninkrijk

Wat is het nut van verkeerseducatie in het onderwijs?
Mevr. D. TWISK - SWOV - Nederland


Dossier : ONDERWIJS (Verkeers- en mobiliteitseducatie), 9 mei 2008

 

 

 


Beschikbare documenten :

Processen-verbaal van de vergaderingen

PV van de vergadering van 07.11.2014

PV van de vergadering van 02.09.2014

PV van de vergadering van 06.05.2014

PV van de vergadering van 05.02.2014


PV van de vergadering van 14.11.2013

PV van de vergadering van 04.09.2013

PV van de vergadering van 07.05.2013

PV van de vergadering van 30.01.2013


PV van de vergadering van 24.10.2012


PV van de vergadering van 20.12.2010

PV van de vergadering van 30.11.2010

PV van de vergadering van 27.10.2010

PV van de vergadering van 27.05.2010


PV van de vergadering van 04.12.2009

PV van de vergadering van 04.06.2009

PV van de vergadering van 09.03.2009


PV van de vergadering van 15.09.2008

PV van de vergadering van 21.05.2008

PV van de vergadering van 20.03.2008

PV van de vergadering van 12.02.2008


PV van de vergadering van 14.11.2006

PV van de vergadering van 26.06.2006


PV van de vergadering van 03.10.2005

PV van de vergadering van 17.05.2005

PV van de vergadering van 25.04.2005

PV van de vergadering van 25.03.2005

PV van de vergadering van 04.02.2005


PV van de vergadering van 02.12.2004

PV van de vergadering van 28.10.2004

PV van de vergadering van 17.05.2004

PV van de vergadering van 22.01.2004


PV van de vergadering van 25.06.2003

PV van de vergadering van 04.04.2003

PV van de vergadering van 04.10.2002

 

Verslagen van de werkgroepen

Werkgroepen volgens type weggebruiker :  
 

- Werkgroep jonge bestuurders

- Werkgroep zwaar wegverkeer

- Werkgroep kwetsbare weggebruikers


 
Werkgroepen volgens thema :  
 

- Werkgroep overdreven en onaangepaste snelheid

- Werkgroep rijden onder invloed van alcohol

- Werkgroep rijden onder invloed van drugs

- Werkgroep gordeldracht

 

 
Multidisciplinaire werkgroepen :  
 

- Werkgroep wetgeving

- Werkgroep sensibilisatie

- Werkgroep handhaving

- Werkgroep statistiek

- Werkgroep infrastructuur

- Werkgroep educatie